Cefnogi pobl â dementia 

Mae datblygu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia, yn un o’n blaenoriaethau allweddol. 

Ein gweledigaeth yw gwella iechyd a lles pobl hŷn, waeth pa mor gymhleth yw eu hanghenion, fel eu bod yn cael cymorth i gynnal eu hannibyniaeth a  byw bywyd boddhaus.

Gofal Dementia  

Drwy gymorth Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, roedd y BPRh yn gallu cefnogi mentrau a lywiwyd gan Strategaeth Dementia Ddrafft Caerdydd a’r Fro 2017-2027 sy’n gweld gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi pobl hŷn â dementia. Er mwyn i’n gweithredoedd wneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol, gwnaethom ymgysylltu â chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor y Fro, a’r Gymdeithas Alzheimer, ynghyd â pherson sy’n byw gyda dementia a pherson sydd â phrofiad o ofalu am berson â dementia.

 

Cymunedau sy’n Deall Dementia 

Y tîm Dementia-Gyfeillgar yn Constantinou Hair & Beauty, Caerdydd 

Mae Cymunedau sy’n Deall Demensia yn rhaglen a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Alzheimer sy’n hwyluso’r gwaith o greu cymunedau sy’n deall demensia ledled y DU. Nod y rhaglen yw ymgysylltu â sefydliadau, busnesau lleol, staff rheng flaen ac aelodau’r cyhoedd gyda’r bwriad o rannu’r cyfrifoldeb dros sicrhau bod pobl â demensia yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu gwerthfawrogi ac y gallant gyfrannu at eu cymunedau. 

Addawodd Helen Rouse – Cyfarwyddwr O. Constantinou & Sons (Salon Gwallt a Harddwch) yng Nghaerdydd ddod yn fusnes sy’n ystyriol o ddementia ym mis Gorffennaf 2020 (*Ingrid Patterson – Cydlynydd Cymunedau sy’n Deall Dementia ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg) 

Y tîm Dementia-Gyfeillgar yn Constantinou Hair & Beauty, Caerdydd

Cawsom ein chwythu i ffwrdd gan y gefnogaeth a’r addysg gan Ingrid * Rydym yn falch o fod yn Gyfaill Dementia yn awr a byddwn yn parhau i ddysgu a datblygu ein dealltwriaeth o Ddementia. Os ydych yn adnabod unrhyw fusnesau lleol a fyddai’n elwa o’r hyfforddiant hwn, gallwn ei argymell yn fawr.

Mewn cydweithrediad â gwirfoddolwyr Marie Curie, mae’r BORh wedi hwyluso hyfforddiant cyfeillion dementia ledled Caerdydd a Bro Morgannwg gyda’r bwriad o ddod yn Rhanbarth sy’n Deall Dementia. Erbyn hyn mae dros 7,000 o gyfeillion dementia.  Ar ddechrau 2020 lansiwyd cynllun peilot busnes Deall Dementia.  Salon gwallt a harddwch annibynnol O Constantinou & Sons yng Nghaerdydd oedd y cyntaf i addo’n llwyddiannus i fod yn fusnes sy’n Deall Dementia. 

Tîm Dysgu a Datblygu Dementia  

Cydnabyddir bod yn well gan gleifion sy’n byw gyda nam gwybyddol ddarparu gofal cydgysylltiedig a symlach ‘yn nes at adref’.  Mae hefyd yn bwysig bod cleifion sy’n byw gyda dementia yn cael trosglwyddiadau di-dor rhwng gwasanaethau ac y gallant elwa o gael mynediad i gyswllt a enwir a all helpu i lywio eu ‘taith’ sy’n byw gyda dementia er mwyn sicrhau bod y person cywir yn cymryd rhan ar yr adeg gywir ac yn y lle iawn. 


Pwy bynnag ydych chi, os ydych am ddeall mwy am fyw gyda dementia, gofalu am rywun sydd â dementia neu ddod yn gyfaill dementia, cysylltwch â’r Tîm Dysgu a Datblygu Dementia ar [email protected]k

Tîm Dysgu a Datblygu Dementia
Mae Jackie Askey, a ofalodd am ei gŵr, yn trafod ei phrofiadau o ymwneud â’r Tîm Dysgu a Datblygu Dementia a sut mae hi wedi dylanwadu ar eu gwaith.

Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi’r rhai sy’n byw gyda dementia 

Defnyddiwyd cyllid ar gyfer Dulliau Cadarnhaol o Ofalu (PAC) ardystiedig, tîm hyfforddi Gofal Dementia i hyfforddi cydweithwyr mewn gofal sylfaenol sy’n adolygu cleifion yn eu hardal leol i gyflawni’r cymwyseddau a amlinellir yn Fframwaith Gwaith Da i Gymru. Mae hyn wedi arwain at well cyfraddau diagnosis o ddementia yng Nghaerdydd a’r Fro. ond yn fwy na hynny, wedi darparu amgylchedd mwy diogel, yn nes at adref y bydd llawer o gleifion sy’n agored i niwed yn elwa ohono wrth gael diagnosis o gyflwr sy’n newid bywydau.  Mae’r adborth gan gleifion a adolygwyd yn y clinigau meddygon teulu wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

Yn ogystal, mae cyllid hefyd wedi galluogi’r Tîm Dysgu a Datblygu Dementia yng Nghaerdydd i ddatblygu rôl y gweithiwr cyswllt cof.  Mae’r unigolion hyn wedi dod o gefndiroedd amrywiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.  Maent yn gweithio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghaerdydd a’r Fro yn unol â meddygfeydd, gan eu helpu i ddatblygu perthynas waith agos â meddygon teulu, gwasanaethau lleol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cysylltiedig.  Mae’r gweithwyr cyswllt cof wedi bod yn rhan annatod o’n gweithrediadau fel tîm cof dros y blynyddoedd diwethaf wrth weithredu fel cyswllt neu gysylltydd i gleifion i’w helpu i lywio’r system gofal iechyd a sicrhau bod cleifion yn cael eu cyfeirio at y person cywir ar yr adeg iawn i fynd i’r afael â’u hanghenion. 

DIOLCH I GYLLID A DDARPARWYD GAN LYWODRAETH CYMRU, ARWEINIODD DR CHERRY SHUTE, MEDDYGERIATRICIAN YMGYNGHOROL LOCUM O FEWN Y TÎM COF YN YSBYTY LLANDOCHAU A DR KEZIAH MAIZEY MEDDYG TEULU SYDD Â DIDDORDEB ARBENIGOL YN Y COF YNG NGHANOLFAN FEDDYGOL YSTUM TAF I DDATBLYGU A DARPARU SYSTEM UNIGRYW AC ARLOESOL I WELLA PROFIADAU’R RHAI SY’N BYW GYDA DEMENTIA A’U HANWYLIAID.

Sut y defnyddiwyd y cyllid: 

  • Hyfforddwyd wythMeddyg Teulu i ddatblygu diddordeb arbenigol yn y cof 
  • Meithrin gallu mewn clinigau lleol i adolygu tua 700 o gleifion y flwyddyn 
  • Recriwtio wyth gweithiwr cyswllt cof, i weithio’n agos rhwng gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd gan wneud  5400 o gysylltiadau â chleifion y flwyddyn ar gyfartaledd.  Lleihau’r baich ar wasanaethau gofal sylfaenol sydd eisoes dan bwysau a’r risg o dderbyniadau creisus. 
  • Derbyniodd 110 o staff hyfforddiant sgiliau 
  • Ariannu therapyddion galwedigaethol, lleferydd ac iaith a deietegwyr sydd â diddordeb gwybyddiaeth o fewn y Tîm Adnoddau Cymunedol yng Ngwasanaeth Adnoddau Cymunedol Caerdydd a’r Fro. 

Dywedodd meddyg teulu,

“Rwy’n cael adborth llafar cadarnhaol gan gleifion a’u gofalwyr yn gyson am fanteision cael clinigau cof mewn practisau meddygon teulu.  Maent yn ei chael yn llai brawychus, yn fwy hygyrch i’r rhai ag anableddau”. 

‘Un o’r sesiynau hyfforddi gorau rwyf wedi’i mynychu, fe wnaeth fy helpu i feddwl am yr hyn y mae’r person sy’n byw gyda dementia yn ei brofi’. 

Ochr yn ochr â hyn, mae gweithgaredd mapio gofal dementia (DCM) y tîm yn darparu dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth o gasglu gwybodaeth am brofiad byw dementia. Yna caiff y wybodaeth ei rhannu ag eraill i annog myfyrio beirniadol ar ymarfer, ac i ddatblygu a gwella gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws y gweithlu. 

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content