Caerdydd a Bro Morgannwg

Mae’r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol (RIC) yn cefnogi arloesedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg drwy arddangos arfer da, cefnogi lledaeniad a graddfa dulliau newydd a dod â phobl ynghyd i ddatrys problemau. Rydym yn cael ein lletya gan y Bwrdd Iechyd, o fewn Sefydliad Calon y Ddraig, ac rydym yn gweithio ar draws Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yr ardal. 

Cysylltwch â ni drwy e-bostio [email protected] os oes gennych syniad yr hoffech archwilio gyda ni

Ein Hadnoddau

Cylchlythyrau

Gall pobl â phrofiad personol gynnig persbectif unigryw ar ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn seiliedig ar brofiad go iawn. Gallant ddweud wrthym yn uniongyrchol sut deimlad yw profi mater neu wasanaeth penodol.

Yn y cylchlythyr hwn, mae’r Hwb yn rhannu arfer gorau o ran sut mae gwasanaethau yn ein rhanbarth wedi defnyddio profiad personol fel ased o amrywiaeth o safbwyntiau ac yn darparu gwybodaeth bellach i helpu i gynnwys profiad personol mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Ddarllen mwy.
Mae’r Hwb RIC wedi dwyn ynghyd adnoddau, asedau rhanbarthol ac enghreifftiau o arloesi lleol i’ch helpu i ddatblygu eich syniadau arloesol. Ewch i edrych arnynt!
Cydnabyddir bod presgripsiynu cymdeithasol yn ffactor allweddol i sicrhau system iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy sy’n gofalu am les y boblogaeth yng Nghymru. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ein ffilmiau

Mae’r ffilm hon yn adrodd hanes Stacey a Joanna, dau berson ysbrydoledig ag anabledd dysgu, a gafodd eu cyflogi gan y gwasanaethau anableddau dysgu. Mae’n amlygu sut y gall gwasanaethau ac unigolion gael budd mawr o gyflogi pobl â phrofiad personol.
Fel rhan o’u buddsoddiad mewn presgripsiynu cymdeithasol, mae Clwstwr Meddygon Teulu De-orllewin Caerdydd wedi ymuno â parkrun a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol fel rhan o fenter ‘parkrun Practice’ i annog staff practis, cleifion a gofalwyr i fod yn fwy egnïol a chymryd rheolaeth o’u lles.
Mae Tyfu’n Dda yn brosiect garddio cymunedol o fewn Clwstwr Meddygon Teulu De-orllewin Caerdydd. Buom yn gweithio gyda nhw i ddangos y manteision y gall presgripsiynu cymdeithasol eu cael ar iechyd a lles. 
Mae Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Phrosiect ‘Making Well’ y Fathom Trust i archwilio beth yw manteision Presgripsiynu Gwyrdd i iechyd a lles pobl.
Mae arddegwyr o bob cwr o Dde Cymru wedi dechrau ar her ffitrwydd wythnos o hyd i hybu’u llesiant a’u hiechyd meddwl yn ystod pandemig COVID-19 – Arddegwyr yn cymryd cam ymlaen dros iechyd meddwl – CAVRPB
Darganfyddwch sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi defnyddio arloesedd i wneud gostyngiadau enfawr o ran faint o Ocsid Nitrus y mae’n ei ddefnyddio, sydd wedi arwain at fanteision i’r amgylchedd

Canllawiau RIC Hub

Dull gwahanol o gomisiynu sy’n canolbwyntio ar weithio ar y cyd i gyflawni canlyniadau y cytunwyd arnynt. Ddarllen mwy.
Mae gennych gynnig yr hoffech ei ddatblygu; pe gofynnid i chi sut y bydd yn gweithio mewn cyd-destun strategol, sut fyddech chi’n ateb? Ddarllen mwy.
Mae treialu yn rhan annatod o brofi dulliau arloesi a dangos sut y gellir addasu syniadau i amodau lleol fel rhan o broses lledaeniad a graddfa effeithiol. Ond beth sy’n gwneud cynllun peilot llwyddiannus? 
Ddarllen mwy. 

Mae cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a sefydliadol yn cefnogi arloesi effeithiol a diogel. Ddarllen mwy.
Mae casglu a dadansoddi data yn chwarae rhan hanfodol o ran deall y broses o ddarparu gwasanaethau a dangos yr effaith y mae eich gwaith yn ei chael. Mae harneisio’r data yn helpu i adrodd y stori ar gyfer eich datblygiadau arloesol. 
Ddarllen mwy.
Mae arloesi’n aml yn creu neu’n gwneud defnydd o eiddo deallusol. Bydd deall y broses greu a defnyddio, a’r diogelwch megis hawlfraint a phatentau, yn cefnogi arloesi a mabwysiadu effeithiol.  Ddarllen mwy.
Mae rhoi gwerth wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau yn golygu bod angen inni ailfeddwl sut y caiff gwasanaethau eu darparu, gan ychwanegu gwerth ar bob cam. Mae’r Dull Seiliedig ar Werth yn ffordd systematig o ystyried a defnyddio adnoddau i roi canlyniadau gwell i bob person. Ddarllen mwy.
Gall ymgysylltu â phobl sydd â phrofiad personol gael effaith gadarnhaol ar y gwaith a wnawn a gall lywio newidiadau i wasanaethau a’r ffordd yr ydym yn gweithio. I wneud hynny’n ystyrlon, mae’n bwysig deall beth sy’n gweithio’n dda, beth allai’r heriau a’r rhwystrau fod a sut i’w goresgyn. Mae’r Hwb wedi creu canllaw i roi lle i chi ddechrau. Ddarllen mwy.
Gan ddefnyddio adnoddau a llenyddiaeth sy’n bodoli eisoes, mae’r Hwb wedi llunio canllaw hawdd i helpu i egluro’r heriau, rhwystrau a galluogwyr cyffredin sy’n gysylltiedig â chyflogi pobl â phrofiad personol. Ddarllen mwy.

Datblygiadau Arloesol Caerdydd a’r Fro  

Mae llawer o ddatblygiadau arloesol diddorol a chyffrous yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd a’r Fro. Mae’r gyfres hon yn edrych ar enghreifftiau o bob rhan o’r ardal leol sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth o ddulliau sy’n cael eu defnyddio i wella bywydau, iechyd a lles.    

Eisiau creu canolbwynt bwyd hunangynhaliol sy’n cael ei yrru gan y gymuned yn eich ardal? Edrychwch ar y datblygiad arloesol ac ysbrydoledig hwn o Fro Morgannwg. Ddarllen mwy.
Gwenwyno damweiniol gan gyffuriau yw prif achos marwolaeth y gellir ei hatal ymhlith pobl sy’n defnyddio opioidau yn y Deyrnas Unedig. Edrychwyd ar ddatrysiad arloesol Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro. Ddarllen mwy.
Datrysiad TG parod i chwyldroi’r broses o gael caniatâd claf . Ddarllen mwy.
Mike yw un o’r ddau gynrychiolydd gofalwyr di-dâl ar gyfer y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Rhannodd ei brofiad o’r rôl, ei heriau a’r hyn y mae’n gobeithio ei weld yn nyfodol ein system iechyd a gofal cymdeithasol. Ddarllen mwy.

Hwb RIC Comisiynau

Fframwaith Gwerthuso Presgripsynu Cymdeithasol

Mae’r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol wedi bod yn datblygu fframwaith gwerthuso ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol gydag Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (WSSPR). Er mwyn ein helpu i ddeall presgripsiynu cymdeithasol yn ein rhanbarth yn well, mae WSSPR wedi cynhyrchu dau adroddiad sy’n rhoi sylfaen ar gyfer datblygu’r fframwaith. Mae’r Matrics Datblygu wedi ei ddatblygu gyda rhanddeiliaid o bob rhan o wasanaethau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i wneud yn siŵr ei fod yn iawn. I gael rhagor o wybodaeth am y fframwaith, cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio [email protected]

Mae WSSPR wedi cynnal adolygiad cwmpasu i brofiad cleifion o bresgripsiynu cymdeithasol er mwyn rhoi man cychwyn gwych i ni i ddatblygu’r fframwaith gwerthuso. Mae’n adolygiad craff i unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes presgripsiynu cymdeithasol.
Dywedodd rhanddeiliaid wrthym pa ddata maen nhw’n credu sy’n bwysig ac yn hawdd ei gasglu. Mae’r adroddiad mapio cysyniadau grŵp hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r astudiaeth i safbwyntiau rhanddeiliaid ac wedi helpu i lunio’r data sydd wedi’i gynnwys yn y fframwaith gwerthuso.
Mae’r Matrics Datblygu hwn yn darparu fframwaith gwerthuso ar gyfer gwasanaethau a phrosiectau i hunan-asesu eu cynnydd. Mae’n bosibl ei ddefnyddio i helpu gwasanaethau i gymharu eu cynnydd dros amser a hwyluso sgyrsiau rhwng gwasanaethau yng Nghymru.

Canolfan Technoleg Iechyd

Mae adroddiad y Ganolfan Technoleg Iechyd (HTC) yn crynhoi’r dirwedd ymchwil, arloesi a gwella iechyd a gofal cymdeithasol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae’n darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer blaenoriaethau’r dyfodol ac mae’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am asedau yn y rhanbarth y gellir eu defnyddio wrth ymdrechu i arloesi.

Gosod Ein Hagenda

Rydym wedi gweithio gyda thîm y BPRh ac asiantaethau partner i ddatblygu cynllun gwaith 2022/23 ar y cyd ar gyfer yr Hyb. Mae’r cynllun gwaith yn nodi’r prif feysydd i roi sylw iddynt.  Mae ein grŵp llywio’r Hyb yn darparu’r ffocws a’r cyfeiriad i gyflawni’r cynllun. 

Ein Rôl:  

  • Rydym yn nodi ac yn arddangos arfer da fel y gellir lledaenu dulliau arloesol o weithredu ar draws y rhanbarth a ledled Cymru ar raddfa fwy 
  • Rydym yn dod â phobl, adnoddau a sefydliadau at ei gilydd i sicrhau manteision na ellid eu cyflawni ar eu pen eu hunain 
  • Rydym yn sbarduno iechyd a gofal cymdeithasol a arweinir gan arloesedd yn seiliedig ar anghenion ein poblogaeth 

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid RPB i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd sydd â’r angen mwyaf am arloesedd ac yn galluogi newid gwirioneddol a pharhaol. Rhan allweddol o hyn yw dod o hyd i ffyrdd newydd o gydlynu, alinio, datblygu a gweithredu newid cynaliadwy effeithiol a buddiol a ffyrdd o weithio ar draws y rhanbarth sydd hefyd yn gysylltiedig â mentrau cenedlaethol a rhyngwladol. Drwy weithio mewn partneriaeth, rydym yn gallu dod â’r bobl iawn at ei gilydd i arddangos a lledaenu’r pethau sy’n mynd yn dda, a chydweithio i ddod o hyd i atebion i faterion heriol. 

Mae’r Hyb yn gweithio i gefnogi rhaglenni gwaith partneriaethau Dechrau’n Dda, Byw’n Dda a Heneiddio’n Dda’r Bwrdd.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content