Datblygiadau Arloesol Caerdydd a’r Fro 

Mae llawer o ddatblygiadau arloesol diddorol a chyffrous yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd a’r Fro. Mae’r gyfres hon yn edrych ar enghreifftiau o bob rhan o’r ardal leol sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth o ddulliau sy’n cael eu defnyddio i wella bywydau, iechyd a lles. 

Eisiau creu canolbwynt bwyd hunangynhaliol sy’n cael ei yrru gan y gymuned yn eich ardal? Edrychwch ar y datblygiad arloesol ac ysbrydoledig hwn o Fro Morgannwg. Ddarllen mwy.
Gwenwyno damweiniol gan gyffuriau yw prif achos marwolaeth y gellir ei hatal ymhlith pobl sy’n defnyddio opioidau yn y Deyrnas Unedig. Edrychwyd ar ddatrysiad arloesol Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro. Ddarllen mwy.
Datrysiad TG parod i chwyldroi’r broses o gael caniatâd claf . Ddarllen mwy.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Skip to content