Gwybodaeth 

AMCAN Y BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL (BPRH) YW SICRHAU BOD CYRFF PARTNERIAETH YN CYDWEITHIO’N EFFEITHIOL I:

Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i sicrhau bod byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau, gofal a chymorth sy’n diwallu anghenion pobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro. Rydym yn cynnal Asesiadau Anghenion Poblogaeth rheolaidd i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cywir, ar yr adeg iawn, yn y lle iawn

Asesiad Anghenion y Boblogaeth

Ddefnyddio’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth i sicrhau bod gwasanaethau gofal, cymorth ac ataliol ar draws y rhanbarth yn diwallu anghenion pobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro; 

Sicrhau bod cyrff partneriaeth yn darparu digon o adnoddau ar gyfer trefniadau partneriaeth: 

Hyrwyddo’r broses o sefydlu cyllidebau ar y cyd lle bo hynny’n briodol;  

Gwasanaethau Integredig ar gyfer: 

 • Pobl hyn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia 
 • Pobl sydd ag anableddau dysgu 
 • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc 
 • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd  
 • Plant ag anghenion cymhleth yn sgil anabledd neu afiechyd 

Aelodau’r Tîm

Mae gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol rôl allweddol i’w chwarae o ran dod â phartneriaid at ei gilydd i benderfynu ble y bydd darparu gwasanaethau, gofal a chymorth integredig i roi’r budd mwyaf i bobl ledled ein rhanbarth. 

Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys y partneriaid canlynol: 

Aelodaeth

Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg Aelodaeth Ofynnol Aelodaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 

Aelodau’r Tîm

Alison Law 

 Rheolwr Gwella a Datblygu, Comisiynu ar y Cyd 

 •   Rheoli prosiectau ar draws y bartneriaeth i alluogi alinio a chomisiynu gwasanaethau ar y cyd, sy’n cynnwys llunio’r farchnad, strategaethau comisiynu rhanbarthol, contractio a sicrhau ansawdd.  
 • Rheolwr rhaglen ar gyfer cronfa Gyfalaf ICF 

Aelodau’r Tîm

Mae’r Tîm RPB yn cefnogi’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i gyflawni nodau.  

Cylch Gorchwyl 

Mae’r Cylch Gorchwyl yn nodi’r hyn y bydd y BPRh yn canolbwyntio arno a sut y bydd partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd.
Bydd telerau’n cael eu hadolygu’n flynyddol.  

Strwythur Llywodraethu

Mae’r Bartneriaeth (gyda chymorth Grŵp Arweinyddiaeth Strategol) yn darparu’r trefniadau llywodraethu ar gyfer goruchwylio gwaith y Bartneriaeth. Maent yn sicrhau bod trefniadau cyflenwi ar waith i alluogi gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn effeithiol yn rhanbarthol.  

Caiff y cynnydd ei fonitro yn erbyn y Rhaglen Waith Ranbarthol hon a’i adrodd i’r Bwrdd a Grŵp yr Uwch Arweinwyr i weithredu camau yn ôl yr angen. 

Mae’r Bwrdd yn bennaf gyfrifol am oruchwylio’r gwaith cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau a nodwyd, sy’n cynnwys: 

 • Cynllunio a Hyrwyddo Gwasanaethau Ataliol (gan gynnwys paratoi’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth) 
 • Gweithio yn yr Ardal (gan gynnwys paratoi Cynlluniau Ardal)
 • Gartref Gyntaf a Llif Cleifion 
 • Integreiddiad (yn unol â Rhan 9 o Ddeddf Llesiant Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 – pobl hŷn; pobl ag anableddau dysgu; gofalwyr; Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd; a phlant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch). 
 • Comisiynu ar y Cyd (blaenoriaethu sefydlu cronfeydd cyfun ar gyfer llety gofal i bobl hŷn, gwasanaethau cymorth i deuluoedd a swyddogaethau a fydd yn cael eu harfer ar y cyd o ganlyniad i’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth). 
 • System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 

Asesiad Anghenion y Boblogaeth

Darllen mwy

Asesiad Anghenion y Boblogaeth ar Effaith COVID-19

Darllen mwy

Cynllun Ardal 

Defnyddiwyd Asesiad Anghenion y Boblogaeth i lunio cynllun ardal ar y cyd a oedd yn disgrifio ystod a lefel y gwasanaethau yr oedd eu hangen i ymateb i’r anghenion gofal a chymorth a nodwyd.  

Minutes of RPB Meetings

See the latest minutes from RPB meetings

Events Diary

Upcoming events to look out for

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content