Gwybodaeth 

AMCAN Y BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL (BPRH) YW SICRHAU BOD CYRFF PARTNERIAETH YN CYDWEITHIO’N EFFEITHIOL I:

Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i sicrhau bod byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau, gofal a chymorth sy’n diwallu anghenion pobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro. Rydym yn cynnal Asesiadau Anghenion Poblogaeth rheolaidd i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cywir, ar yr adeg iawn, yn y lle iawn

Asesiad Anghenion y Boblogaeth

Ddefnyddio’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth i sicrhau bod gwasanaethau gofal, cymorth ac ataliol ar draws y rhanbarth yn diwallu anghenion pobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro; 

Sicrhau bod cyrff partneriaeth yn darparu digon o adnoddau ar gyfer trefniadau partneriaeth: 

Hyrwyddo’r broses o sefydlu cyllidebau ar y cyd lle bo hynny’n briodol;  

Gwasanaethau Integredig ar gyfer: 

 • Pobl hyn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia 
 • Pobl sydd ag anableddau dysgu 
 • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc 
 • Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd  
 • Plant ag anghenion cymhleth yn sgil anabledd neu afiechyd 

Aelodau’r Tîm

Mae gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol rôl allweddol i’w chwarae o ran dod â phartneriaid at ei gilydd i benderfynu ble y bydd darparu gwasanaethau, gofal a chymorth integredig i roi’r budd mwyaf i bobl ledled ein rhanbarth. 

Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys y partneriaid canlynol: 

Aelodaeth

Aelodaeth Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg Aelodaeth Ofynnol Aelodaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 

Aelodau’r Tîm

Alison Law 

 Rheolwr Gwella a Datblygu, Comisiynu ar y Cyd 

 •   Rheoli prosiectau ar draws y bartneriaeth i alluogi alinio a chomisiynu gwasanaethau ar y cyd, sy’n cynnwys llunio’r farchnad, strategaethau comisiynu rhanbarthol, contractio a sicrhau ansawdd.  
 • Rheolwr rhaglen ar gyfer cronfa Gyfalaf ICF 

Aelodau’r Tîm

Mae’r Tîm RPB yn cefnogi’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i gyflawni nodau.  

Cylch Gorchwyl 

Mae’r Cylch Gorchwyl yn nodi’r hyn y bydd y BPRh yn canolbwyntio arno a sut y bydd partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd.
Bydd telerau’n cael eu hadolygu’n flynyddol.  

Strwythur Llywodraethu

Mae’r Bartneriaeth (gyda chymorth Grŵp Arweinyddiaeth Strategol) yn darparu’r trefniadau llywodraethu ar gyfer goruchwylio gwaith y Bartneriaeth. Maent yn sicrhau bod trefniadau cyflenwi ar waith i alluogi gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn effeithiol yn rhanbarthol.  

Caiff y cynnydd ei fonitro yn erbyn y Rhaglen Waith Ranbarthol hon a’i adrodd i’r Bwrdd a Grŵp yr Uwch Arweinwyr i weithredu camau yn ôl yr angen. 

Mae’r Bwrdd yn bennaf gyfrifol am oruchwylio’r gwaith cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau a nodwyd, sy’n cynnwys: 

 • Cynllunio a Hyrwyddo Gwasanaethau Ataliol (gan gynnwys paratoi’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth) 
 • Gweithio yn yr Ardal (gan gynnwys paratoi Cynlluniau Ardal)
 • Gartref Gyntaf a Llif Cleifion 
 • Integreiddiad (yn unol â Rhan 9 o Ddeddf Llesiant Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 – pobl hŷn; pobl ag anableddau dysgu; gofalwyr; Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd; a phlant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch). 
 • Comisiynu ar y Cyd (blaenoriaethu sefydlu cronfeydd cyfun ar gyfer llety gofal i bobl hŷn, gwasanaethau cymorth i deuluoedd a swyddogaethau a fydd yn cael eu harfer ar y cyd o ganlyniad i’r Asesiad Anghenion y Boblogaeth). 
 • System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 

Asesiad Anghenion y Boblogaeth

Darllen mwy

Asesiad Anghenion y Boblogaeth ar Effaith COVID-19

Darllen mwy

Cynllun Ardal 

Defnyddiwyd Asesiad Anghenion y Boblogaeth i lunio cynllun ardal ar y cyd a oedd yn disgrifio ystod a lefel y gwasanaethau yr oedd eu hangen i ymateb i’r anghenion gofal a chymorth a nodwyd.  

Mae’r cynlluniau ar gael yn:

Canllawiau Statudol y Cynllun Ardal 

Darllen mwy

Diweddariad ar Gynllun Ardal ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth  

Darllen mwy

Cynllun Gweithredu ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth  

Darllen mwy

Crynodeb Gweithredol 

Darllen mwy

Hawdd ei Ddarllen  

Darllen mwy

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Iechyd 

Darllen mwy

Minutes of RPB Meetings

See the latest minutes from RPB meetings

Events Diary

Upcoming events to look out for

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content