Sicrhau bod gan Gaerdydd a’r Fro wasanaethau sy’n gweddu i anghenion pobl nawr ac i’r dyfodol 

Cefnogir ein gwaith gan ystod o alluogwyr allweddol sy’n gweithio ar draws holl feysydd ein rhaglenni sy’n ein helpu i wneud gwahaniaeth i bobl ar draws ein rhanbarth  

Safle Rhannu Gwybodaeth Ranbarthol (RISS)

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am iechyd a lles yng Nghaerdydd a’r Fro Beth yw Safle Rhannu Gwybodaeth Ranbarthol Caerdydd a’r Fro? Mae Safle Rhannu Gwybodaeth Ranbarthol Caerdydd a’r Fro (RISS) yn …

Costau Byw

Rydym yn gwybod pa mor bryderus yw pobl am gostau byw. Rydym wedi casglu gwybodaeth ddefnyddiol am y cymorth sydd ar gael yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i sefydliadau trydydd …

Comisiynu ar y Cyd a Chronfeydd Cyfunol

Sicrhau bod gan Gaerdydda’r Fro wasanaethau sy’n gweddu ianghenion pobl nawr ac i’r dyfodol  Rydym yn cefnogi ein partneriaid i gomisiynu gwasanaethau a rennir yn seiliedig ar yr anghenion a …

Social Value

Ceir cwlwm annatod rhwng gwaith y BPRh a gwerth cymdeithasol. Gwelwyd hyn yn glir yng ngoleuni pandemig COVID-19: er bod y pwysau a roddodd ar arferion gwaith traddodiadol ar draws ein rhanbarth, a’r heriau a greodd o ran hynny, yn anfesuradwy, arweiniodd y pandemig hefyd at gyfleoedd i wella’r modd y gallai sefydliadau statudol ac anstatudol gydweithio er budd ein dinasyddion.

Rhanbarth Gofal Digidol

Gweithio mewn partneriaeth i ddod yn Rhanbarth Gofal Digidol

Cymerwch ran

Rydym am ddylunio gwasanaethau a mannau sy’n gweithio i chi a gobeithiwn y byddwch yn barod i gymryd rhan. 

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content