Amgylcheddau sy’n ystyriol o ddementia Cartrefi preswyl BM 

Gwnaeth cartrefi preswyl ym Mro Morgannwg ymrwymiad i fod yn fwy ystyriol o ddementia bum mlynedd yn ôl.

Roedd eu cartrefi gofal a adeiladwyd yn y 1960au yn her fawr i fodloni gofynion yr oes fodern.  Roedd cartrefi’r awdurdod ei hun yn Nhŷ Dyfan, Cartref Porhceri, Southway a Thŷ Dewi Sant yn wynebu cynnydd o 130% yn y galw yn y boblogaeth 85+ oed ym Mro Morgannwg dros ddau ddegawd.  

Gosodwyd lifftiau ystyriol o ddementia ym Mhorthceri a Thŷ Dyfan. Mae’r lifftiau hyn yn annatod wrth helpu i gynnal diogelwch preswylwyr a gall lifftiau hawdd eu defnyddio a hygyrch helpu i gynyddu lefelau symudedd ac annibyniaeth. Mae’r tu mewn i’r lifft wedi’i liwio’n bastel, nid yn adlewyrchol nac yn sgleiniog.

Dyfarnwyd cyllid i Uned ail-leoli Tŷ Dyfan i greu ardal ddynodedig ar gyfer gofal gyda phedwar gwely, cawod ac ystafell driniaeth, ac ardal balconi amgaeedig i’w defnyddio’n ecsgliwsif.  Mae hyn wedi gwella’n sylweddol y canlyniadau i bobl sydd, ar ôl cyfnod o ail-gartrefu, yn dychwelyd adref gyda llai o angen am becyn gofal parhaus. 

Roedd grant pellach yn caniatáu datblygu amgylchedd sy’n ystyriol o ddementia a sefydlu cyfleuster cwarantîn COVID i ddarparu ar gyfer pobl yr oedd angen cymorth arnynt yn ystod yr argyfwng cyn/ar ôl yr ysbyty ac, oherwydd eu dementia, nid oeddent yn gallu cydymffurfio â gofynion ynysu.  Mae Tŷ Dyfan yn lletya 18 o drigolion ac yn darparu gwasanaeth seibiant /brys i dri pherson ar unrhyw un adeg a chyfleuster ail-gartrefu chwe gwely.   

“Heb gyllid digonol i brynu tir ac adeiladu llety newydd pwrpasol, mae awdurdodau lleol yn dibynnu ar grantiau fel y Gronfa Gofal Integredig i newid ac uwchraddio’r cyfleusterau presennol.  Mae gwella ardaloedd diogelu hylendid hefyd yn flaenoriaeth i sicrhau bod ein cyfleusterau’n gallu mynd i’r afael â heintiau ac amddiffyn pobl yn ystod pandemigau.” 

Marijke Jenkins, Rheolwr Gweithredol

Dywedodd Marijke Jenkins, Rheolwr Gweithredol: 

“Fe wnaethom gyflwyno egwyddorion dylunio sy’n ystyriol o ddementia ym mhob un o’n canolfannau yn dilyn archwiliad gan Brifysgol Caerwrangon. 
Roeddent yn beirniadu popeth yn ymarferol gan nad oedd ein cartrefi wedi newid yn ymarferol o’r adeg y cawsant eu hadeiladu yng nghanol y ganrif ddiwethaf.  Mae’r trawsnewidiad diweddaraf wedi bod yn Nhŷ Dewi Sant ac mae wedi bod yn arbennig o braf clywed yn uniongyrchol gan drigolion a staff faint o wahaniaeth y mae’r gwaith adnewyddu wedi’i wneud.  ” 

“Yn y coridorau rydym wedi gwaredu patrymau cryf neu droellog gan eu bod yn gallu peri dryswch ac yn ymddangos fel petaen nhw’n symud a’u hailaddurno â lliwiau niwtral.  Mae arwyddion yn gliriach gan wneud mannau a lleoedd y gellir eu hadnabod yn hawdd i bobl sy’n byw gyda dementia. Mae lloriau’n cyfateb mewn gwahanol ardaloedd er mwyn osgoi amrywiadau a all arwain at betruster, llithro, baglu neu gwympo.   Mae’r goleuadau’n llachar ac yn unffurf, ac mae gan y lifftiau nenfwd tryledol i leihau cysgodion y gellir eu camddehongli fel tyllau neu wrthrychau.  Gellir drychau neu arwynebau sy’n adlewyrchu gael eu dehongli fel dieithryn felly rydym wedi tynnu’r rheini.  Mae’r holl oleuadau, lifft, rheolaethau drws yn newydd gan fod yn rhaid iddynt fod yn hawdd ac yn reddfol i’w defnyddio.  Rydym wedi adfer annibyniaeth a rhyddid pobl i grwydro o amgylch y cartrefi.” 

Dywedodd Sarah Waller CBE Prifysgol Caerwrangon: 

“Cwblhaodd Cymdeithas Astudiaethau Dementia Prifysgol Caerwrangon archwiliad o’r holl ganolfannau a redir gan awdurdodau lleol ym Mro Morgannwg a gwnaeth argymhellion ar gyfer gwella. Trwy gymhwyso egwyddorion dylunio sy’n ystyriol o ddementia, mae’r gwaith adnewyddu wedi trawsnewid y lleoliadau ac mae’r adborth wedi bod yn wych gyda phawb yn cynnwys staff yn dweud pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud. Roedd timau’r prosiect yn manteisio i’r eithaf ar eu cyllidebau ac yn llunio dulliau creadigol o ddefnyddio lliw a gwaith celf yn y coridorau a’r mannau cymunedol. Roeddem yn falch iawn o glywed bod adnoddau pellach wedi’u sicrhau i barhau â’r gwelliannau amgylcheddol.”  

Roedd amgylchedd ffisegol Cartref Porthceri hefyd yn adlewyrchu’r cyfnod adeiladu gyda chynllun cymhleth a chreulon-ddull. Roedd y gwelliannau’n cynnwys gosod gwaith celf o fannau o ddiddordeb lleol i wneud y gofod yn ddiddorol ac annog atgofion.  Maent yn ddelweddau mawr a ddewiswyd gan y trigolion gydag Ask Frank, busnes yn y Barri sy’n cynhyrchu ac yn dylunio arwyddion diogelwch. Mae’r gwaith celf a ddewiswyd wedi cael effaith gadarnhaol ac mae’r staff yn aml yn gweld preswylwyr yn hel atgofion o’u blaenau.  Dewisodd un preswylydd, cyn-reolwr ffordd gyda’r band Thin Lizzy, lun o gyngerdd. Mae gwelyau gofal hirdymor a seibiant yn golygu bod pobl â dementia yn gallu parhau i fyw yng Nghartref Porthceri cyhyd ag y bydd angen. 

Yng nghartref preswyl Tŷ Dewi Sant ym Mhenarth, mae grant wedi helpu i greu tair ardal fyw sy’n ystyriol o ddementia, ac mae un ohonynt yn uned deg gwely ddynodedig ar gyfer pobl sydd â dementia. Rhagwelir mai Tŷ Dewi Sant fydd y cyfleuster EMI dynodedig ar y safle hwn ar gyfer pobl sydd angen lefel uchel o ofal.   

Dywedodd y rheolwr: 

“The buildings’ contemporary look is complemented by new, modern and mobility-friendly flooring. The improvements have encouraged residents to “Mae edrychiad cyfoes yr adeilad hefyd yn cyd-fynd â lloriau newydd, modern sy’n addas ar gyfer symudedd. Mae’r gwelliannau wedi annog preswylwyr i ddefnyddio’r gofod yn fwy annibynnol a gweithredol, yn ogystal â newid holl deimlad yr adeilad. ” 

“Mae’r lloriau newydd a osodwyd drwy’r cartref wedi helpu i symudedd annibyniaeth drwy greu pontio di-dor rhwng mannau heb unrhyw beryglon tripiau na drwgdeimlad a achosir gan garpedi. Mae cwympiadau wedi gostwng yn sylweddol ond ni allwn ddarparu canran gan fod ein ffigurau defnydd wedi gostwng oherwydd COVID ac ni allwn gymharu’n gywir â blynyddoedd blaenorol.  Mae trigolion yn ganmoliaethus iawn o’r gwaith adnewyddu er eu ei fod wedi tarfu’n sylweddol arnynt.” 

“I frequently see residents just stand in “Rwy’n aml yn gweld y preswylwyr yn sefyll o flaen y celfwaith yn sgwrsio ac mae’n amlwg bod y celfwaith hwn yn eu helpu i hel atgofion”.     

“Doeddwn i ddim yn hoffi gorfod gadael fy ystafell am gyhyd ond roedd i gyd yn werth chweil, mae’n hardd ac yn llawer haws symud o gwmpas.” 

“Pan af ar goll, rwy’n anelu am y llun o Bier Penarth ac rydw i’n gwybod lle ydw i. “ 

“Gallaf ddod o hyd i’r tŷ bach yn haws gan eu bod nhw i gyd yn felyn nawr ac yn llawer neisach y tu mewn”.   

Dyfyniadau gan breswylwyr

Capel Ysbyty Brenhinol Caerdydd  

Caerdydd

Mae hen Gapel YBC yn cael ei adnewyddu’n ganolfan gymunedol fywiog i drigolion de a dwyrain Caerdydd. Bydd yr adeilad rhestredig gradd II eiconig yn dod yn gartref i llyfrgell newydd, mannau cyfarfod, ystafell TG a chaffi lle gall pobl fynd am gymorth a chyngor.

Tŷ Clyfar, Penarth 

Penarth

Mae’r BCA wedi cefnogi ailwampio dau dŷ yn llwyr mewn oedolion ifanc cartref ag anabledd dysgu a chyflyrau cysylltiedig. Bydd y tŷ yn defnyddio’r technolegau ysgogi llais a symud diweddaraf i helpu’r trigolion i symud i fyw’n annibynnol.

Trysor O Le

Barri

Mae Trysor O Le wedi’i enwi’n briodol gan fod y grantiau a dderbyniodd gan y Gronfa CGI wedi darparu digon o gyfleusterau o’r radd flaenaf i oedolion ag Anabledd Dysgu Lluosog Dwys (ADLlD) sy’n mynychu’r ganolfan yn Court Road yng nghanol y Barri.

Our Key Priorities

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt.

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf.

Astudiaethau Achos

View some more of our Transforming spaces in Cardiff and Vale

Capel Ysbyty Brenhinol Caerdydd  

Caerdydd

Mae hen Gapel YBC yn cael ei adnewyddu’n ganolfan gymunedol fywiog i drigolion de a dwyrain Caerdydd. Bydd yr adeilad rhestredig gradd II eiconig yn dod yn gartref i llyfrgell newydd, mannau cyfarfod, ystafell TG a chaffi lle gall pobl fynd am gymorth a chyngor.

Tŷ Clyfar, Penarth 

Penarth

Mae’r BCA wedi cefnogi ailwampio dau dŷ yn llwyr mewn oedolion ifanc cartref ag anabledd dysgu a chyflyrau cysylltiedig. Bydd y tŷ yn defnyddio’r technolegau ysgogi llais a symud diweddaraf i helpu’r trigolion i symud i fyw’n annibynnol.

Trysor O Le

Barri

Mae Trysor O Le wedi’i enwi’n briodol gan fod y grantiau a dderbyniodd gan y Gronfa CGI wedi darparu digon o gyfleusterau o’r radd flaenaf i oedolion ag Anabledd Dysgu Lluosog Dwys (ADLlD) sy’n mynychu’r ganolfan yn Court Road yng nghanol y Barri.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content