Byw’n Dda

Partneriaeth Byw’n Dda

Yn y pen draw, bydd ein Partneriaeth Byw’n Dda yn dod ag ystod o feysydd a grwpiau â blaenoriaeth ynghyd sy’n effeithio ar bobl drwy gydol eu hoes, gan gynnwys:

Pobl ag anableddau dysgu

Ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd a’r Fro – Hyrwyddo annibyniaeth a gwella bywydau Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r …

Gofalwyr di-dâl

Mae rôl gofalwyr wedi bod yn hanfodol o ran cefnogi pobl sy’n agored i niwed drwy gydol y pandemig ac mae’r BPRh wedi ariannu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi gofalwyr yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol drwy gydol y cyfnod hwn. 

Dolenni defnyddiol

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content