Byw’n Dda

Yn y pen draw, bydd ein Partneriaeth Byw’n Dda yn dod ag ystod o feysydd a grwpiau â blaenoriaeth ynghyd sy’n effeithio ar bobl drwy gydol eu hoes, gan gynnwys:

Mae Atebion Digidol yn darparu technoleg syml a hygyrch sydd wedi’i dylunio i wella ansawdd bywyd pobl sy’n byw ar draws awdurdodau lleol Caerdydd a Bro Morgannwg.

Pobl ag anableddau dysgu

Ein gweledigaeth ar gyfer Caerdydd a’r Fro – Hyrwyddo annibyniaeth a gwella bywydau Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r …

Siarter Gofalwyr Di-dâl

Siarter Gofalwyr Di-dâl Caerdydd a’r Fro Mae tua 1 o bob 10 ohonom sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn darparu gofal di-dâl i aelod o’r teulu neu ffrind. …

Niwrowahaniaeth

Diweddariad ynghylch Niwrowahaniaeth a’r Cod Ymarfer Awtistiaeth Cod Ymarfer Awtistiaeth Cyhoeddwyd Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2021. Nod hyn oedd rhoi eglurder ynghylch …

Dolenni defnyddiol

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content