Rydym wedi cefnogi trawsnewid mannau ledled Caerdydd a’r Fro i’w troi’n ganolfannau cymunedol defnyddiol a fydd yn helpu pobl i fyw’n dda a gwneud y pethau y maent yn eu mwynhau.

Dyrannwyd £5.08m i’r rhanbarth o Gronfa Gyfalaf yr ICF ar gyfer 2021-22, ac mae ystod o brosiectau wedi cael eu dechrau, gan gynnwys:
• Ty Technoleg i bobl ag Anableddau Dysgu;
• 2 uned Ar Ffiniau Gofal i blan a phobl ifanc sydd mewn lleoliadau ‘y tu allan i’r sir’ ar hyn o bryd;
• Llety Seibiannol i blant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu ac/neu sy’n profi heriau o ran ymddygiad;
• Llety Diogel er mwyn helpu plant i gael eu rhyddhau o’r ysbyty’n ddiogel (wedi’i gynnal ochr yn ochr â rhaglen cyllid refeniw Dechrau’n Dda);
• Gwaith dichonoldeb ar gyfer Canolfannau Iechyd a Llesiant newydd yn rhan o raglen @Gartref

Dyma ddetholiad bach o’r gwelliannau i fannau cymunedol y mae’r BPRh wedi helpu i’w gwireddu: 

Tŷ Clyfar, Penarth 

Penarth

Mae’r BCA wedi cefnogi ailwampio dau dŷ yn llwyr mewn oedolion ifanc cartref ag anabledd dysgu a chyflyrau cysylltiedig. Bydd y tŷ yn defnyddio’r technolegau ysgogi llais a symud diweddaraf i helpu’r trigolion i symud i fyw’n annibynnol.

Trysor O Le

Barri

Mae Trysor O Le wedi’i enwi’n briodol gan fod y grantiau a dderbyniodd gan y Gronfa CGI wedi darparu digon o gyfleusterau o’r radd flaenaf i oedolion ag Anabledd Dysgu Lluosog Dwys (ADLlD) sy’n mynychu’r ganolfan yn Court Road yng nghanol y Barri.

Capel Ysbyty Brenhinol Caerdydd  

Caerdydd

Mae hen Gapel YBC yn cael ei adnewyddu’n ganolfan gymunedol fywiog i drigolion de a dwyrain Caerdydd. Bydd yr adeilad rhestredig gradd II eiconig yn dod yn gartref i llyfrgell newydd, mannau cyfarfod, ystafell TG a chaffi lle gall pobl fynd am gymorth a chyngor.

Rhandir

Barry

Cynhelir prosiect a reolir gan Wasanaethau Dydd Anabledd Dysgu yn eu rhandir yn y Barri.  Mae grant cyfalaf wedi ariannu llwybr hygyrch sy’n addas i gadeiriau olwyn, pergola, bath adar, tŷ gwydr bach ac offer ac offer a diogelwch amrywiol. 

Hybiau Lles Cymunedol

Whitchurch, Rhydypennau and Rhiwbina

llyfrgelloedd sy’n bodoli eisoes fel y gallant ddiwallu anghenion newidiol y cymunedau a chael dyfodol cynaliadwy.

Hyb Lles a Menter Gymunedol Llanilltud Fawr 

Llantwit Major

Mae Hyb Lles a Menter Cymunedol Llanilltud Fawr yn cynnwys dau adeilad wrth ymyl Ysgol Gynradd Sant Illtyd yng nghanol y dref.  Mae’r rhan fwyaf o’r grant cyfalaf wedi mynd tuag at adnewyddu adeilad Tŷ Illtyd yn yr Hyb.

Creu cartrefi diogel 

Barry

Helpodd y BCA i ariannu gwasanaeth addasu ac atgyweirio cartrefi ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia.

Prosiect Dementia Cynnar

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Ward Sant Barrug ac Uned Cariad yn Ysbyty’r Barri 

Roedd y BPRh yn cefnogi uwchraddio’r ward bresennol a’r ysbyty dydd yn Ysbyty’r Barri i ddarparu amgylchedd priodol i gleifion sy’n cael diagnosis o ddementia o dan 65 oed (Dementia Cynnar).

Prosiect Tŷ Gwyn

West Cardiff

Roedd y prosiect hwn yn gwella adeilad presennol (a elwid gynt yn Ganolfan Ieuenctid Trelái) ac wedi creu pum ystafell ddosbarth ar gyfer Ysgol Tŷ Gwyn, rhan o Ffederasiwn Dysgu’r Gorllewin yng Ngorllewin Caerdydd.  

Amgylcheddau sy’n ystyriol o ddementia Cartrefi preswyl BM 

Vale of Glamorgan

Roedd eu cartrefi gofal a adeiladwyd yn y 1960au yn her fawr i fodloni gofynion yr oes fodern.  Roedd cartrefi’r awdurdod ei hun yn Nhŷ Dyfan, Cartref Porhceri, Southway a Thŷ Dewi Sant yn wynebu cynnydd o 130% yn y galw yn y boblogaeth 85+ oed ym Mro Morgannwg dros ddau ddegawd. 

Arloesi Rhanbarthol  Hyb Cydlynu 

Mae’r Hyb Cydlynu Arloesedd Rhanbarthol ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael ei chynnal gan y Bwrdd Iechyd ac mae’n gweithio ar draws Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yr ardal i ddangos tystiolaeth a chefnogaeth i newid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content