Mae ein cyllid cyfalaf yn adeiladu ac yn trawsnewid gofodau er mwyn gwneud y defnydd gorau ohonynt yn ein cymunedau. Mae’n buddsoddi yn y nod hirdymor o sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu mor agos i’r cartref â phosibl a’i fod ar gael pan fydd ei angen ar bobl. Mae ein buddsoddiadau eleni wedi canolbwyntio ar rai o’n cymunedau mwyaf agored i niwed, yn ogystal â chadw pobl yn iach a’u galluogi i fyw bywydau sydd mor annibynnol a phleserus â phosibl. 

Yn 2022-23 gwnaethom sicrhau £7.8 miliwn o gyllid tai â gofal i gyflawni prosiectau o dan dri amcan allweddol:

Amcan 1 – cynyddu’r stoc bresennol o dai â gofal

 • Fe wnaethom fuddsoddi mewn creu 44 o fflatiau â mynediad hawdd gyda lolfa, mannau cymunedol a theras to yn Nhŷ Addison, o dan Gynllun Byw Cymunedol i Bobl Hŷn.

Amcan 2 – cynyddu’r stoc o leoliadau gofal canolradd a lleoliadau tymor byr i ganolig

Roedd hyn yn cynnwys:

 • Byw â Chymorth Teuluol ym Meridian House – fflatiau teulu â naw, dau a thri gwely gyda chymorth ar y safle
 • Portffolio Llety Gwasanaethau Plant – pum cynllun llety i gefnogi’r strategaeth llety
 • Merthyr Dyfan – llety i oedolion ag anableddau dysgu

Amcan 3 – Darparu elfen fechan, sefydlog o gyllid dewisol sy’n diwallu anghenion tai â gofal

Roedd hyn yn cefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain a gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw drwy ddarparu cyllid ar gyfer:

 • Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro
 • Cynllun grantiau cyfalaf a arweinir gan y trydydd sector (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a Cyngor Trydydd Sector Caerdydd)
 • Gofal a hwylusir gan dechnoleg (Cyngor Caerdydd)
 • Technoleg Byw’n Gynorthwyol (Cyngor
 • Caerdydd)
 • Technoleg Byw’n Gynorthwyol a gofal a hwylusir gan dechnoleg (Cyngor Bro Morgannwg)
 • • Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Dyma ddetholiad bach o’r gwelliannau i fannau cymunedol y mae’r BPRh wedi helpu i’w gwireddu: 

Moss Rose Cottage

enghraifft, byrddau, cadeiriau, bwrdd snwcer, cyflenwadau celf, peiriannau argraffu ac offer coginio.

Motion Control Dance

Derbyniodd Motion Control Dance arian ar gyfer cyfrifiadur sydd wedi caniatáu iddynt gadw mewn cysylltiad â phobl a hyrwyddo eu dosbarthiadau.

Women Connect First

Derbyniodd Women Connect First arian ar gyfer cyfrifiaduron ac offer i helpu eu haelodau i gadw mewn cysylltiad a gwneud gweithgareddau yn ystod y pandemig. Maent yn dal i gael eu defnyddio heddiw

Tŷ Clyfar, Penarth 

Penarth

Mae’r BCA wedi cefnogi ailwampio dau dŷ yn llwyr mewn oedolion ifanc cartref ag anabledd dysgu a chyflyrau cysylltiedig. Bydd y tŷ yn defnyddio’r technolegau ysgogi llais a symud diweddaraf i helpu’r trigolion i symud i fyw’n annibynnol.

Trysor O Le

Barri

Mae Trysor O Le wedi’i enwi’n briodol gan fod y grantiau a dderbyniodd gan y Gronfa CGI wedi darparu digon o gyfleusterau o’r radd flaenaf i oedolion ag Anabledd Dysgu Lluosog Dwys (ADLlD) sy’n mynychu’r ganolfan yn Court Road yng nghanol y Barri.

Capel Ysbyty Brenhinol Caerdydd  

Caerdydd

Mae hen Gapel YBC yn cael ei adnewyddu’n ganolfan gymunedol fywiog i drigolion de a dwyrain Caerdydd. Bydd yr adeilad rhestredig gradd II eiconig yn dod yn gartref i llyfrgell newydd, mannau cyfarfod, ystafell TG a chaffi lle gall pobl fynd am gymorth a chyngor.

Rhandir

Barry

Cynhelir prosiect a reolir gan Wasanaethau Dydd Anabledd Dysgu yn eu rhandir yn y Barri.  Mae grant cyfalaf wedi ariannu llwybr hygyrch sy’n addas i gadeiriau olwyn, pergola, bath adar, tŷ gwydr bach ac offer ac offer a diogelwch amrywiol. 

Hybiau Lles Cymunedol

Whitchurch, Rhydypennau and Rhiwbina

llyfrgelloedd sy’n bodoli eisoes fel y gallant ddiwallu anghenion newidiol y cymunedau a chael dyfodol cynaliadwy.

Hyb Lles a Menter Gymunedol Llanilltud Fawr 

Llantwit Major

Mae Hyb Lles a Menter Cymunedol Llanilltud Fawr yn cynnwys dau adeilad wrth ymyl Ysgol Gynradd Sant Illtyd yng nghanol y dref.  Mae’r rhan fwyaf o’r grant cyfalaf wedi mynd tuag at adnewyddu adeilad Tŷ Illtyd yn yr Hyb.

Creu cartrefi diogel 

Barry

Helpodd y BCA i ariannu gwasanaeth addasu ac atgyweirio cartrefi ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia.

Prosiect Dementia Cynnar

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Ward Sant Barrug ac Uned Cariad yn Ysbyty’r Barri 

Roedd y BPRh yn cefnogi uwchraddio’r ward bresennol a’r ysbyty dydd yn Ysbyty’r Barri i ddarparu amgylchedd priodol i gleifion sy’n cael diagnosis o ddementia o dan 65 oed (Dementia Cynnar).

Prosiect Tŷ Gwyn

West Cardiff

Roedd y prosiect hwn yn gwella adeilad presennol (a elwid gynt yn Ganolfan Ieuenctid Trelái) ac wedi creu pum ystafell ddosbarth ar gyfer Ysgol Tŷ Gwyn, rhan o Ffederasiwn Dysgu’r Gorllewin yng Ngorllewin Caerdydd.  

Amgylcheddau sy’n ystyriol o ddementia Cartrefi preswyl BM 

Vale of Glamorgan

Roedd eu cartrefi gofal a adeiladwyd yn y 1960au yn her fawr i fodloni gofynion yr oes fodern.  Roedd cartrefi’r awdurdod ei hun yn Nhŷ Dyfan, Cartref Porhceri, Southway a Thŷ Dewi Sant yn wynebu cynnydd o 130% yn y galw yn y boblogaeth 85+ oed ym Mro Morgannwg dros ddau ddegawd. 

Regional Innovation Co-ordination Hub

The Regional Innovation Co-ordination (RIC) Hub for Cardiff and the Vale of Glamorgan is hosted by the Health Board and works across the area’s Regional Partnership Board to evidence and support change across health and social care.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content