Prosiect Tŷ Gwyn

Gwasanaeth integredig i blant ac oedolion ifanc ag anghenion cymhleth yng Nghaerdydd 

Nghaerdydd

Roedd y prosiect hwn yn gwella adeilad presennol (a elwid gynt yn Ganolfan Ieuenctid Trelái) ac wedi creu pum ystafell ddosbarth ar gyfer Ysgol Tŷ Gwyn, rhan o Ffederasiwn Dysgu’r Gorllewin yng Ngorllewin Caerdydd.  

Bydd y gwasanaeth yn darparu gweithle amlasiantaeth gwell ac yn darparu gweithgareddau y tu allan i’r ysgol a’r gwyliau.   

Sylwadau gan bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth  

“Having all these professionals at the school has made a huge difference to us. Because my da”Mae cael yr holl weithwyr proffesiynol hyn yn yr ysgol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i ni. Oherwydd bod fy merch yn eu hadnabod, mae hi hefyd yn fwy ymlaciedig. Maen nhw’n wych o ran ei helpu hi gyda’r hyn sydd ei angen arni.” 

“Drwy wneud gwell defnydd o adnoddau a symud oddi wrth ffyrdd traddodiadol o ddarparu gwasanaethau, mae’r Gronfa Gofal Integredig yn sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal yn canolbwyntio mwy ar yr unigolyn ac yn nes at y cartref.” 

Bydd hyn yn darparu: 

 • Pum lle dosbarth ychwanegol ar gyfer deugain o ddisgyblion 
 • Adnewyddu dwy ardal ystafell newid 
 • Adnewyddu gofod swyddfa 
 • Adnewyddu cyfleusterau tai bach 
 • Adnewyddu gofod amlasiantaethol gan ddwyn ynghyd ac ymestyn gwaith partneriaeth ar draws Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 • Datblygu ardal chwarae meddal 
 • Hyfforddiant Sgiliau Byw’n Annibynnol  
 • Ardal Amlasiantaeth – Tŷ’r Bont (Gwasanaethau Cymdeithasol) 
 • Campfa  
 • Ystafelloedd cyfarfod ac ardaloedd swyddfa 
 • Ystafelloedd newid 
 • Tirlunio allanol  
 • Ardaloedd Gweithgareddau  
 • Ardaloedd staff  

“Mae cyfleusterau’r ysgol ar y gyfradd gyntaf gyda phyllau hydrotherapi a sblasio, ystafelloedd therapi synhwyraidd a chyffwrdd, gerddi synhwyraidd dan do ac awyr agored, ystafell therapi ail-gylchu, offer integreiddio synhwyraidd a neuadd fawr, sydd hefyd ag adnoddau synhwyraidd. Mae yna hefyd ystafelloedd arbenigol ar gyfer celf a cherameg, technoleg bwyd a cherddoriaeth.’ TGCh, mae cyfleusterau hefyd o’r radd flaenaf. Mae gan bob ystafell ddosbarth fynediad i’r rhyngrwyd a naill ai byrddau gwyn rhyngweithiol neu sgriniau cyffwrdd plasma mawr. Mae’r Ganolfan Technoleg Gynorthwyol sydd newydd ei sefydlu yn rhoi cymorth rhagorol i ddisgyblion, staff a rhieni.”  

Marijke Jenkins, Operational Manager

View some more of our Transforming spaces in Cardiff and Vale

Capel Ysbyty Brenhinol Caerdydd  

Caerdydd

Mae hen Gapel YBC yn cael ei adnewyddu’n ganolfan gymunedol fywiog i drigolion de a dwyrain Caerdydd. Bydd yr adeilad rhestredig gradd II eiconig yn dod yn gartref i llyfrgell newydd, mannau cyfarfod, ystafell TG a chaffi lle gall pobl fynd am gymorth a chyngor.

Tŷ Clyfar, Penarth 

Penarth

Mae’r BCA wedi cefnogi ailwampio dau dŷ yn llwyr mewn oedolion ifanc cartref ag anabledd dysgu a chyflyrau cysylltiedig. Bydd y tŷ yn defnyddio’r technolegau ysgogi llais a symud diweddaraf i helpu’r trigolion i symud i fyw’n annibynnol.

Trysor O Le

Barri

Mae Trysor O Le wedi’i enwi’n briodol gan fod y grantiau a dderbyniodd gan y Gronfa CGI wedi darparu digon o gyfleusterau o’r radd flaenaf i oedolion ag Anabledd Dysgu Lluosog Dwys (ADLlD) sy’n mynychu’r ganolfan yn Court Road yng nghanol y Barri.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content