Mae Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn, gan gynnwys pobl sy’n byw gyda dementia, trwy ddwy raglen allweddol:
• @Gartref
• Dementia

Mae Fy Llais o Bwys: Heneiddio’n Dda yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

Mae datblygu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia, yn un o flaenoriaethau allweddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg. 

EIN GWELEDIGAETH YW GWELLA IECHYD A LLES POBL HŶN, WAETH PA MOR GYMHLETH YW EU HANGHENION, FEL EU BOD YN CAEL CYMORTH I GYNNAL EU HANNIBYNIAETH A BYW BYWYD BODDHAUS. BYDDWN YN CYFLAWNI HYN DRWY:

 • Wella gofal a chymorth, gan sicrhau bod gan bobl fwy o ddewis a rheolaeth; 
 • Gwella canlyniadau ac iechyd a lles; 
 • Darparu gofal a chymorth cydgysylltiedig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn; 
 • Gwneud defnydd mwy effeithiol o adnoddau, sgiliau ac arbenigedd. 

@Gartref

Bydd y rhaglen hon yn ehangu ‘Ewch â Fi Adre’ ac yn darparu pecyn o gymorth i helpu pobl i gadw ac adennill annibyniaeth. Bydd y gwasanaethau’n helpu pobl i fyw yn eu cartrefi a’u cymunedau cyhyd ag y bo modd, er enghraifft bydd Canolfannau Iechyd a Lles yn gallu helpu pobl i aros yn dda drwy ddosbarthiadau cymunedol a chymorth ymarferol fel torri ewinedd.

Dementia

Byddwn yn parhau ein gwaith yn cefnogi pobl â dementia a’u gofalwyr. 

Ymgysylltu

Cefnogi pobl i ddylanwadu ar ein gwaith a’n penderfyniadau.

Mae Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Phrosiect ‘Making Well’ y Fathom Trust i archwilio beth yw manteision Presgripsiynu Gwyrdd i iechyd a lles pobl.
Mae Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Phrosiect ‘Making Well’ y Fathom Trust i archwilio beth yw manteision Presgripsiynu Gwyrdd i iechyd a lles pobl.

Ein cyflawniadau  

Cyfeirio ac Ymateb i Argyfwng

Cardiff, Vale of Glamorgan

Mae’r Gronfa Gofal Integredig wedi parhau i gefnogi Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Cyngor Caerdydd a Chyswllt Un Fro Cyngor Bro Morgannwg.

Cyswllt Un Fro

West Cardiff

Un pwynt cyswllt ar gyfer preswylwyr ym Mro Morgannwg a all ddelio’n uniongyrchol â cheisiadau am wybodaeth a chyngor am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a gwasanaethau cysylltiedig eraill.

Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Caerdydd

Caerdydd

Mae Gwasanaethau Byw’n Annibynnol Caerdydd yn helpu pobl i gael mynediad at ystod eang o gymorth i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl.

Model Clwstwr Carlam a Rhagnodi Cymdeithasol 

West Cardiff

Mae un o’n prosiectau Cronfa Drawsnewid wedi caniatáu i grŵp o feddygfeydd teulu yng Nghlwstwr De-orllewin Caerdydd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

Ewch â fi adre 

Cardiff

Hear how integrated support is delivered across projects funded by the ICF and Transformation Fund to get people home.

Cefnogi pobl â dementia 

Cardiff

The development of integrated services for older people with complex needs and long-term conditions, including dementia, is one of our key priorities.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Er bod COVID-19 wedi llesteirio’r ddarpariaeth, parhaodd y gwaith i wella canlyniadau i ddinasyddion lleol: 

Cyfeiriodd meddygon teulu at 277 o gleifion drwy’r llwyfan rhagnodi cymdeithasol (amgen i ddulliau traddodiadol) ar gyfer cymorth a chefnogaeth. 

Trafododd timau amlddisgyblaethol yn y gymuned 231 o gleifion unigol. 

Cysylltodd 4,740 o gleifion i gynnig cymorth a chyfeirio. 

Gofal Canolraddol 

Mae Cronfeydd ICF a Thrawsnewid yn cefnogi amrywiaeth o wasanaethau gofal canolraddol sy’n rhoi’r gofal sydd ei angen ar ddinasyddion mor agos at eu cartref eu hunain â phosibl.  Gellir derbyn dinasyddion lleol o’u cartrefi (camu i fyny), neu o un o’r ysbytai mwy (camu i lawr).

How Get Me Home helps patients return home safely

Ewch â fi adre

Clywch sut mae cymorth integredig yn cael ei ddarparu ar draws prosiectau a ariennir gan y Gronfa CGC a Thrawsnewid

Clywch sut mae cymorth integredig yn cael ei ddarparu ar draws prosiectau a ariennir gan y Gronfa CGC a Thrawsnewid i gael pobl adref. Gyda’i gilydd, mae’r prosiectau’n gweithio gyda nod cyffredinol o gydweithio i wella taith y claf a rhoi cymorth integredig i ddiwallu anghenion yr unigolyn.  Symud o ofal clinigol, drwy adsefydlu i fyw’n annibynnol. 

Mae eu prosiectau yn cynnwys: 

Un pwynt cyswllt o fewn yr ysbyty ar gyfer gwasanaethau rhyddhau a gwasanaethau yn y gymuned, dileu dyblygu ac anghysondeb, a gwella cydgysylltu a rhannu gwybodaeth. Y Fyddin Binc – tîm sy’n darparu un pwynt cyswllt ar gyfer dinasyddion Caerdydd a’u teuluoedd.  

Swyddogion Cyswllt Rhyddhau Age Connect ar gyfer dinasyddion y Fro a’u teuluoedd. Mae’r ddau dîm yn defnyddio sgyrsiau ‘Beth sy’n Bwysig’ i sbarduno cymorth cyfannol wedi’i deilwra sy’n diwallu anghenion lles yr unigolyn, gan ddarparu ymyriadau ataliol a chefnogi byw’n annibynnol. 

Cymorth Tîm Adnoddau Cymunedol Ychwanegol gyda chyllid ar gyfer Ffisiotherapyddion, Therapyddion Galwedigaethol, Gweithwyr Cymdeithasol, Cymorth Gwaith Cymdeithasol, Cydlynwyr y Trydydd Sector a chymorth gofal cartref ar gyfer gofal camu i fyny a gofal camu i lawr. 

 • Un pwynt cyswllt o fewn yr ysbyty ar gyfer gwasanaethau rhyddhau a gwasanaethau yn y gymuned,
 • dileu dyblygu ac anghysondeb, a gwella cydgysylltu a rhannu gwybodaeth. 

Ewch â fi Adre Y Fyddin Binc 

Ewch â Fi Adre a Mwy

Mae’r model gofal  Ewch â Fi Adre a Mwy  yn helpu pobl mewn ysbytai yr aseswyd bod angen cymorth lefel uwch arnynt i gael y gofal y maent ei angen i ddychwelyd adref. Mae bod gartref yn helpu pobl i wella’n gyflymach wrth i bobl deimlo’n fwy cyfforddus ac yn gallu symud o gwmpas yn haws a bod mewn amgylchedd cyfarwydd gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd. 

Dysgwch fwy am sut y caiff cymorth integredig ei ddarparu 

Roedd COVID-19 yn golygu nad ydym wedi gallu casglu’r holl ddata yr oeddem am ei wneud, ond y prosiect. 

 • Llai o angen am becynnau gofal cymdeithasol 
 • Arhosiad byrrach 
 • Gwell cyfathrebu rhwng gwahanol wasanaethau 
 • Rhyddhau’n gyflym o’r ysbyty a dim oedi wrth ryddhau cleifion 

“… they supported me whilst I waited for a room in a“… roedden nhw’n fy nghefnogi tra oeddwn i’n aros am ystafell mewn cartref gofal lle mae gen i’r hyn sydd ei angen arnaf erbyn hyn – cadair/gwely trydan.  Bellach gallaf gynnal fy annibyniaeth.” 

Defnyddiwr gwasanaeth 

Therapydd Galwedigaethol

… wedi bod yn darparu’n wych i gleifion ar y ward i gefnogi gollyngiadau diogel. Mae gwell cyfathrebu ar y ward rhwng staff iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol o ran aros am wybodaeth am becyn gofal a chyfathrebu i weithwyr cymdeithasol.

Datrysiadau Llety 

Rydym wedi parhau i gefnogi 12 o fflatiau ar gyfer defnydd byrdymor o ddinasyddion lleol i helpu i ryddhau cleifion o’r ysbyty neu atal mynediad. 

Er i’r tîm dderbyn nifer is o atgyfeiriadau nag arfer oherwydd COVID-19, roeddent yn dal i allu cynorthwyo 142 o bobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty ar amcangyfrif o £380,485. 

Cefnogi pobl â dementia 

Gofal Dementia  

Mae datblygu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia, yn un o’n blaenoriaethau allweddol.  Ein gweledigaeth yw gwella iechyd a lles pobl hŷn, waeth pa mor gymhleth yw eu hanghenion, fel eu bod yn cael cymorth i gynnal eu hannibyniaeth a  byw bywyd boddhaus. 

Drwy gymorth Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, roedd y BPRh yn gallu cefnogi mentrau a lywiwyd gan Strategaeth Dementia Ddrafft Caerdydd a’r Fro 2017-2027 sy’n gweld gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi pobl hŷn â dementia. Er mwyn i’n gweithredoedd wneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol, gwnaethom ymgysylltu â chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor y Fro, a’r Gymdeithas Alzheimer, ynghyd â pherson sy’n byw gyda dementia a pherson sydd â phrofiad o ofalu am berson â dementia.  

Cymunedau sy’n Deall Dementia 

Mae datblygu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia, yn un o’n blaenoriaethau allweddol.  Ein gweledigaeth yw gwella iechyd a lles pobl hŷn, waeth pa mor gymhleth yw eu hanghenion, fel eu bod yn cael cymorth i gynnal eu hannibyniaeth a  byw bywyd boddhaus. 

Drwy gymorth Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, roedd y BPRh yn gallu cefnogi mentrau a lywiwyd gan Strategaeth Dementia Ddrafft Caerdydd a’r Fro 2017-2027 sy’n gweld gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi pobl hŷn â dementia. Er mwyn i’n gweithredoedd wneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol, gwnaethom ymgysylltu â chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor y Fro, a’r Gymdeithas Alzheimer, ynghyd â pherson sy’n byw gyda dementia a pherson sydd â phrofiad o ofalu am berson â dementia.  

Y tîm Dementia-Gyfeillgar yn Constantinou Hair & Beauty, Caerdydd 

Mae Cymunedau sy’n Deall Demensia yn rhaglen a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Alzheimer sy’n hwyluso’r gwaith o greu cymunedau sy’n deall demensia ledled y DU. Nod y rhaglen yw ymgysylltu â sefydliadau, busnesau lleol, staff rheng flaen ac aelodau’r cyhoedd gyda’r bwriad o rannu’r cyfrifoldeb dros sicrhau bod pobl â demensia yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu gwerthfawrogi ac y gallant gyfrannu at eu cymunedau. 

Cawsom ein chwythu i ffwrdd gan y gefnogaeth a’r addysg gan Ingrid * Rydym yn falch o fod yn Gyfaill Dementia yn awr a byddwn yn parhau i ddysgu a datblygu ein dealltwriaeth o Ddementia. Os ydych yn adnabod unrhyw fusnesau lleol a fyddai’n elwa o’r hyfforddiant hwn, gallwn ei argymell yn fawr.

Addawodd Helen Rouse – Cyfarwyddwr O. Constantinou & Sons (Salon Gwallt a Harddwch) yng Nghaerdydd ddod yn fusnes sy’n ystyriol o ddementia ym mis Gorffennaf 2020 (*Ingrid Patterson – Cydlynydd Cymunedau sy’n Deall Dementia ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg)

Mewn cydweithrediad â gwirfoddolwyr Marie Curie, mae’r BORh wedi hwyluso hyfforddiant cyfeillion dementia ledled Caerdydd a Bro Morgannwg gyda’r bwriad o ddod yn Rhanbarth sy’n Deall Dementia. Erbyn hyn mae dros 7,000 o gyfeillion dementia.  Ar ddechrau 2020 lansiwyd cynllun peilot busnes Deall Dementia.  Salon gwallt a harddwch annibynnol O Constantinou & Sons yng Nghaerdydd oedd y cyntaf i addo’n llwyddiannus i fod yn fusnes sy’n Deall Dementia. 

Tîm Dysgu a Datblygu Dementia  

Cydnabyddir bod yn well gan gleifion sy’n byw gyda nam gwybyddol ddarparu gofal cydgysylltiedig a symlach ‘yn nes at adref’.  Mae hefyd yn bwysig bod cleifion sy’n byw gyda dementia yn cael trosglwyddiadau di-dor rhwng gwasanaethau ac y gallant elwa o gael mynediad i gyswllt a enwir a all helpu i lywio eu ‘taith’ sy’n byw gyda dementia er mwyn sicrhau bod y person cywir yn cymryd rhan ar yr adeg gywir ac yn y lle iawn. 

Ein gweledigaeth yw gwella iechyd a lles pobl hŷn, waeth pa mor gymhleth yw eu hanghenion, fel eu bod yn cael cymorth i gynnal eu hannibyniaeth a  byw bywyd boddhaus. 

Drwy gymorth Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, roedd y BPRh yn gallu cefnogi mentrau a lywiwyd gan Strategaeth Dementia Ddrafft Caerdydd a’r Fro 2017-2027 sy’n gweld gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio i gefnogi pobl hŷn â dementia. Er mwyn i’n gweithredoedd wneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol, gwnaethom ymgysylltu â chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor y Fro, a’r Gymdeithas Alzheimer, ynghyd â pherson sy’n byw gyda dementia a pherson sydd â phrofiad o ofalu am berson â dementia.  

Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi’r rhai sy’n byw gyda dementia 

Defnyddiwyd cyllid ar gyfer Dulliau Cadarnhaol o Ofalu (PAC) ardystiedig, tîm hyfforddi Gofal Dementia i hyfforddi cydweithwyr mewn gofal sylfaenol sy’n adolygu cleifion yn eu hardal leol i gyflawni’r cymwyseddau a amlinellir yn Fframwaith Gwaith Da i Gymru.  Mae hyn wedi arwain at well cyfraddau diagnosis o ddementia yng Nghaerdydd a’r Fro. ond yn fwy na hynny, wedi darparu amgylchedd mwy diogel, yn nes at adref y bydd llawer o gleifion sy’n agored i niwed yn elwa ohono wrth gael diagnosis o gyflwr sy’n newid bywydau.  Mae’r adborth gan gleifion a adolygwyd yn y clinigau meddygon teulu wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

Yn ogystal, mae cyllid hefyd wedi galluogi’r Tîm Dysgu a Datblygu Dementia yng Nghaerdydd i ddatblygu rôl y gweithiwr cyswllt cof.  Mae’r unigolion hyn wedi dod o gefndiroedd amrywiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.  Maent yn gweithio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghaerdydd a’r Fro yn unol â meddygfeydd, gan eu helpu i ddatblygu perthynas waith agos â meddygon teulu, gwasanaethau lleol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cysylltiedig.  Mae’r gweithwyr cyswllt cof wedi bod yn rhan annatod o’n gweithrediadau fel tîm cof dros y blynyddoedd diwethaf wrth weithredu fel cyswllt neu gysylltydd i gleifion i’w helpu i lywio’r system gofal iechyd a sicrhau bod cleifion yn cael eu cyfeirio at y person cywir ar yr adeg iawn i fynd i’r afael â’u hanghenion. 

Diolch i gyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru, arweiniodd Dr Cherry Shute, Meddygeriatrician Ymgynghorol Locum o fewn y Tîm Cof yn Ysbyty Llandochau a Dr Keziah Maizey meddyg teulu sydd â diddordeb arbenigol yn y cof yng Nghanolfan Feddygol Ystum Taf i ddatblygu a darparu system unigryw ac arloesol i wella profiadau’r rhai sy’n byw gyda dementia a’u hanwyliaid. 

Sut y defnyddiwyd y cyllid: 

 • Hyfforddwyd wythMeddyg Teulu i ddatblygu diddordeb arbenigol yn y cof 
 • Meithrin gallu mewn clinigau lleol i adolygu tua 700 o gleifion y flwyddyn 
 • Recriwtio wyth gweithiwr cyswllt cof, i weithio’n agos rhwng gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd gan wneud  5400 o gysylltiadau â chleifion y flwyddyn ar gyfartaledd.  Lleihau’r baich ar wasanaethau gofal sylfaenol sydd eisoes dan bwysau a’r risg o dderbyniadau creisus. 
 • Derbyniodd 110 o staff hyfforddiant sgiliau
 • Ariannu therapyddion galwedigaethol, lleferydd ac iaith a deietegwyr sydd â diddordeb gwybyddiaeth o fewn y Tîm Adnoddau Cymunedol yng Ngwasanaeth Adnoddau Cymunedol Caerdydd a’r Fro. 

Dywedodd meddyg teulu,

Dywedodd meddyg teulu, “Rwy’n cael adborth llafar cadarnhaol gan gleifion a’u gofalwyr yn gyson am fanteision cael clinigau cof mewn practisau meddygon teulu.  Maent yn ei chael yn llai brawychus, yn fwy hygyrch i’r rhai ag anableddau”.  

‘Un o’r sesiynau hyfforddi gorau rwyf wedi’i mynychu, fe wnaeth fy helpu i feddwl am yr hyn y mae’r person sy’n byw gyda dementia yn ei brofi’. 

Ochr yn ochr â hyn, mae gweithgaredd mapio gofal dementia (DCM) y tîm yn darparu dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth o gasglu gwybodaeth am brofiad byw dementia. Yna caiff y wybodaeth ei rhannu ag eraill i annog myfyrio beirniadol ar ymarfer, ac i ddatblygu a gwella gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws y gweithlu. 

Skip to content