Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Caerdydd 

Caerdydd 

Mae Gwasanaethau Byw’n Annibynnol Caerdydd yn helpu pobl i gael mynediad at ystod eang o gymorth i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl. 

Rhoddodd y cyllid y CGC loriau, goleuadau a dodrefn newydd i’r ward a’r ardaloedd dydd. Creodd lolfa gyda chaffi, ystafell deledu fawr ac ystafell brydferthwch. Mae ardaloedd awyr agored fel y tri chwrt, yr ardd a’r tŷ haf wedi cael bywyd newydd.  Mae llwybrau newydd sy’n addas i gadeiriau olwyn yn arwain at fannau i gleifion gymryd rhan mewn gweithgareddau therapiwtig mewn amgylchedd diogel y tu allan.  Y gobaith yw y bydd grŵp garddio newydd yn cael ei sefydlu yn y lle hwn. 

Gall Dementia Cynnar effeithio ar bobl yn llawer iau na 65 oed, ac mae’r grant wedi golygu gwell defnydd o le, gan greu amgylchedd mwy diogel sy’n arwain at fwy o symudedd a gwell iechyd corfforol.  Mae cleifion y gwasanaeth hwn yn aml yn fwy egnïol yn gorfforol a gallant bellach gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp a dod o hyd i fannau ar gyfer myfyrio tawel neu fwynhau cerddoriaeth.  Mae’r gallu i symud yn rhydd o amgylch yr uned yn lleihau’r angen am reoli argyfwng a chymorth costus penodol i unigolion penodol.  

Gall gofalwyr ddefnyddio’r ardal encilio i dreulio amser gyda’u hanwyliaid, cael cyngor a chymorth proffesiynol, a mynychu grwpiau gofalwyr i gefnogi ei gilydd a rhannu eu profiadau.

Dysgwch fwy am Wasanaeth Byw’n Annibynnol Caerdydd 

Model Clwstwr Carlam a Rhagnodi Cymdeithasol 

West Cardiff

Mae un o’n prosiectau Cronfa Drawsnewid wedi caniatáu i grŵp o feddygfeydd teulu yng Nghlwstwr De-orllewin Caerdydd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

Cyswllt Un Fro

West Cardiff

Un pwynt cyswllt ar gyfer preswylwyr ym Mro Morgannwg a all ddelio’n uniongyrchol â cheisiadau am wybodaeth a chyngor am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a gwasanaethau cysylltiedig eraill.

Cyfeirio ac Ymateb i Argyfwng

Cardiff, Vale of Glamorgan

Mae’r Gronfa Gofal Integredig wedi parhau i gefnogi Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Cyngor Caerdydd a Chyswllt Un Fro Cyngor Bro Morgannwg.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content