Cyswllt Un Fro

Cardiff, Vale of Glamorgan

Un pwynt cyswllt ar gyfer preswylwyr ym Mro Morgannwg a all ddelio’n uniongyrchol â cheisiadau am wybodaeth a chyngor am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a gwasanaethau cysylltiedig eraill.

Cardiff Independent Living Services helps people access a wide range of support to help them live as independently as possible.

Model Clwstwr Carlam a Rhagnodi Cymdeithasol 

West Cardiff

Mae un o’n prosiectau Cronfa Drawsnewid wedi caniatáu i grŵp o feddygfeydd teulu yng Nghlwstwr De-orllewin Caerdydd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

Cyswllt Un Fro

West Cardiff

Un pwynt cyswllt ar gyfer preswylwyr ym Mro Morgannwg a all ddelio’n uniongyrchol â cheisiadau am wybodaeth a chyngor am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a gwasanaethau cysylltiedig eraill.

Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Caerdydd

Caerdydd

Mae Gwasanaethau Byw’n Annibynnol Caerdydd yn helpu pobl i gael mynediad at ystod eang o gymorth i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl.

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Astudiaethau Achos

Skip to content