Aelodaeth o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 

Y Cynghorydd Eddie Williams

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, Cyngor Bro Morgannwg (Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol)

Y Cynghorydd Ashley Lister

Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd, Cyngor Caerdydd

Y Cynghorydd Norma Mackie

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, Cyngor Caerdydd

Y Cynghorydd Margaret Wilkinson

Aelod Cabinet dros Tai Secor Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid, Cyngor Bro Morgannwg

Cynghorydd Lynda Thorne 

Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, Cyngor Caerdydd

Charles Janczewski

Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (Is-Gadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol)

Prif feysydd ffocws fy rôl gyda’r Bwrdd Iechyd yw arwain y Bwrdd tuag at ddarparu’r gwasanaethau gofal iechyd gorau posibl i’r boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu. Mae hyn yn cynnwys y canlynol: 

· datblygu a gweithredu ein strategaeth hirdymor yn llwyddiannus 

· sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni perfformiad cryf yn erbyn ein gofynion cyflawni gweithredol gyda ffocws penodol ar ansawdd gwasanaeth a diogelwch cleifion 

· datblygu’r diwylliant cywir yn barhaus ar draws y sefydliad gan gynnwys pwyslais cryf iawn ar les, cydraddoldeb a chynhwysiant staff 

· gwneud yn siŵr bod ein trefniadau llywodraethu sylfaenol yn addas at y diben. 

Prif feysydd ffocws fy rôl gyda’r Bwrdd Iechyd yw arwain y Bwrdd tuag at ddarparu’r gwasanaethau gofal iechyd gorau posibl i’r boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu. Mae hyn yn cynnwys y canlynol: 

· datblygu a gweithredu ein strategaeth hirdymor yn llwyddiannus 

· sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni perfformiad cryf yn erbyn ein gofynion cyflawni gweithredol gyda ffocws penodol ar ansawdd gwasanaeth a diogelwch cleifion 

· datblygu’r diwylliant cywir yn barhaus ar draws y sefydliad gan gynnwys pwyslais cryf iawn ar les, cydraddoldeb a chynhwysiant staff 

· gwneud yn siŵr bod ein trefniadau llywodraethu sylfaenol yn addas at y diben. 

Un o fanteision mawr y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o’m safbwynt i yw’r gallu i weithio’n agos iawn gyda’r holl sefydliadau partner i wella’r ystod o wasanaethau a ddarparwn i’n poblogaeth yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae ein gwaith partneriaeth effeithiol iawn wedi ein galluogi i ddarparu gwasanaethau creadigol ac arloesol a fyddai wedi bod yn llawer anoddach i sefydliadau unigol eu cyflawni ar eu pen eu hunain. Mae cyd-gynhyrchu wedi bod yn fantais fawr ac wedi bod yn arbennig o fuddiol yn ystod y cyfnod diweddar hwn o her ddigynsail y mae’r pandemig Covid-19 wedi’i gyflwyno. Mae gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi amlygu cyfraniadau ein holl staff a gweithwyr allweddol sy’n parhau i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus anhygoel a gofal tosturiol i aelodau ein cymunedau.” 

Suzanne Rankin

Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Abigail Harris

Cyfarwyddwr Cynllunio a Strategaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Sam Austin

Dirprwy Brif Weithredwr, Llamau

Sheila Hendrickson-Brown

Prif Weithredwr Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)

Fi yw Prif Weithredwr Cyngor Trydydd Sector Caerdydd – sefydliad seilwaith ac aelodaeth trydydd sector Caerdydd. Ni yw canolbwynt y sector gwirfoddol lleol sy’n cynnig amrywiaeth o gyngor, gwybodaeth a gwasanaethau i gefnogi gweithredu cymunedol cynhwysol, ymgysylltu â dinasyddion a gwirfoddoli. 

Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd wedi helpu i hyrwyddo rôl y trydydd sector ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro gyda’r nod o sicrhau bod pobl yn y rhanbarth yn gweld gwasanaethau mwy integredig sy’n haws cael gafael arnynt ac sy’n canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf iddynt. 

Rachel Connor

Prif Weithredwr, Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg

Andrew Templeton

Prif Weithredwr Grŵp yng Ngrŵp YMCA Caerdydd

Lance Carver

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg

Sarah McGill

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg

Estelle Hitchon

Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Malcolm Perrett

Is-Gadeirydd, Fforwm Gofal Cymru

Melanie Godfrey

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Caerdydd

Mike O’Brien

Gynrychiolydd BPRh ar gyfer Gofalwyr Di-dâl

Bobbie-Jo Haarhoff

Gynrychiolydd BPRh ar gyfer Gofalwyr Di-dâl

Paula Ham

Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Cyngor Bro Morgannwg

Mae fy nghylch gwaith gyda’r Cyngor yn cwmpasu addysg a diwylliant. Fy rôl ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw cyfrannu at nodi materion iechyd a lles mewn perthynas â phlant blynyddoedd cynnar a phlant oed ysgol a gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â blaenoriaethau y cytunwyd arnynt. 

Gwerth/budd mwyaf yr RPB: 

Mantais fwyaf y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i mi yw ei fod yn rhoi’r gallu i ni ddylunio a darparu atebion cydgysylltiedig. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws i bobl gael mynediad at y gwasanaethau cywir pan fydd eu hangen arnyn nhw.” 

Skip to content