Eich helpu i aros gartref ac osgoi mynd i’r ysbyty

Ail-alluogi byrdymor, a elwir hefyd yn ofal canolraddol, yw cymorth byrdymor i’ch helpu i aros yn annibynnol a chyflawni eich nodau. Mae’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru wrth i wasanaethau iechyd a gofal weithio’n agosach gyda’i gilydd i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i bobl. Er enghraifft, gallai hyn fod os ydych chi wedi bod yn yr ysbyty am gyfnod o amser ac yn dychwelyd adref, neu os ydych gartref ac mae angen gofal pwysig yn codi. Ar hyn o bryd, darperir gwasanaethau ail-alluogi byrdymor gan y GIG a chynghorau lleol mewn tair ffordd wahanol:

  • Yn gyntaf, mae ail-alluogi byrdymor yn y cartref yn darparu ystod o wasanaethau i chi gartref, gan gynnwys cymorth therapiwtig (triniaeth i wella cyflwr) gan therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion. Mae hyn wedi’i gynllunio i’ch cefnogi i aros gartref a byw mor annibynnol â phosibl, gan gynnwys p’un a ydych wedi eich rhyddhau o’r ysbyty yn ddiweddar neu o bosibl yn mynd i fod angen triniaeth ysbyty yn y dyfodol. Ar hyn o bryd darperir y gwasanaeth hwn gan y Tîm Adnoddau Cymunedol yng Nghaerdydd a Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro ym Mro Morgannwg.
  • Yn ail, mae gwasanaeth â ffocws sy’n darparu cymorth ychwanegol os oes angen lefel uwch o ymyrraeth arnoch i ddechrau i’ch cefnogi i fyw yn annibynnol, cyn i hyn gael ei leihau dros amser. Yma, gall timau gan gynnwys therapyddion, nyrsys ardal, a gofal cartref weithio’n agos gyda’i gilydd i ddarparu’r lefel iawn o gymorth. 
  • Yn olaf, os nad oes angen yr ystod lawn o wasanaethau y mae ysbyty yn eu darparu ond nad ydych yn barod i fyw gartref yn annibynnol yn dilyn arhosiad yn yr ysbyty, mae gwasanaeth gwely lle darperir gofal dros dro naill ai mewn ysbyty cymunedol neu gartref preswyl nes eich bod yn barod i ddychwelyd adref i fyw yn annibynnol. 

Yn y dyfodol, bydd y rhaglen @Gartref yn arwain at gyflwyno pedwerydd math o ailalluogi byrdymor a fydd yn darparu gwasanaeth ymateb argyfwng i drigolion ledled y rhanbarth. Bydd hwn yn wasanaeth os oes angen mynediad i’r ysbyty arnoch. Bydd tîm clinigol yn gallu ymweld â chi yn gyflym ac asesu eich anghenion cyn argymell y gofal iawn i chi, boed hynny yn yr ysbyty, yn y gymuned, neu gartref.  

Nod y rhaglen @Gartref yw dod â’r pedwar math hyn o ailalluogi byrdymor ynghyd mewn un tîm o feddygon, nyrsys, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, darparwyr gofal cartref a mwy. Bydd hyn yn golygu bod gwasanaethau’n gallu cynnal gweithlu o’r maint iawn i ateb y galw am wasanaethau yn y boblogaeth leol a sicrhau bod pobl yn cael y gofal iawn ar yr adeg iawn.  

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Skip to content